orthodoxnews

20 noiembrie 2009

Decretul 410. Context istoric ?i consecin?e defavorabile Bisericii

Filed under: Diverse — orthodoxnews @ 0:42 and

Ieri, 18 noiembrie 2009 , în Sala sinodal? din Re?edin?a patriarhal?, sub pre?edin?ia Preafericitului P?rinte Patriarh Daniel , a avut loc ?edin?a comemorativ? a Permanen?ei Consiliului Na?ional Bisericesc, cu tema: „Decretul 410/1959 privind reglementarea vie?ii monahale. Context istoric ?i consecin?e defavorabile Bisericii“, informeaz? cotidianul „Ziarul Lumina“.

?edin?a a fost deschis? de c?tre Întâist?t?torul Bisericii noastre, care a eviden?iat c?, în urma decretului din 1959, împreun? cu mona-hii ?i monahiile au suferit ?i clerici, iar în m?n?stirile care s-au închis au fost ?i ostenitori mireni.

În continuare, pentru în?elegerea mai clar? a aspectului juridic al acestui decret, cât ?i a contextului istoric ideologic, politic în care decretul a fost emis, precum ?i pentru eviden?ierea consecin?elor din punct de vedere social ?i spiritual ale acestui decret nefast, au sus?inut comunic?ri pe aceast? tem? p?rintele Ionu? Corduneanu, jurist ?i consilier patriarhal – Cancelaria Sfântului Sinod, Oficiul juridic, domnul dr. George Enache, istoric, ?i domnul Adrian Nicolae Petcu, istoric.

În încheiere, Patriarhul României a remarcat faptul c? patriarhul de vrednic? pomenire Justinian a ap?rat monahii ?i monahiile din m?n?stiri, dând o interpretare foarte în?eleapt? ?i apologetic? Decretului 410. „Vedem cu foarte mare recuno?tin?? cum un om în?elept, care a iubit Biserica, a încercat s? g?seasc? modalit??i de interpretare a Decretului 410 în favoarea bisericii, în favoarea monahilor“, a spus PF Patriarh Daniel.

„Trebuie s? intensific?m recuno?tin?a noastr? fa?? de memoria acestui patriarh lupt?tor“

De asemenea, P?rintele Patriarh a eviden?iat c? Arhiepiscopia Bucure?tilor a fost eparhia în care s-a aplicat cel mai pu?in, cu cea mai pu?in? stricte?e acest Decret 410, toate aceste adev?ruri fiind confirmate prin studiul Arhivelor Securit??ii, ?i, de asemenea, a ar?tat c? patriarhul Justinian a încurajat pe to?i cei care doreau s? se întoarc? în m?n?stiri dup? ce au plecat. În acest cuvânt evocator, Preafericitul P?rinte Patriarh Daniel a mai subliniat c? pentru toate aceste aspecte, care arat? o lupt? deosebit de grea ?i în acela?i timp un curaj ?i o perseveren?? de p?stor de suflete, trebuie insistat mai mult pentru a avea o imagine complet? a p?storirii patriarhului Justinian. „Pentru toate aceste str?danii, ?i eforturi, ?i lupte duhovnice?ti împotriva unui regim totalitar comunist, trebuie s? intensific?m recuno?tin?a noastr? fa?? de memoria acestui patriarh lupt?tor, p?stor de suflete. Trebuie s? înv???m din exemplul patriarhului Justinian cum s? ap?r?m Biserica ?i ast?zi. De?i contextul este diferit, o anumit? atitudine anticlerical? ?i antimonahal? se perpetu? de la iluminism încoace sub forme sau expresii diferite, dar totu?i constante. Exist? o tendin?? de a reduce rolul Bisericii în societate ?i, în acela?i timp, de a repro?a Bisericii c? nu se implic? suficient în societate. Exist? o tendin?? de a considera rug?ciunea ca o inutilitate, ca o neproductivitate, ca timp pierdut. Noi consider?m îns? rug?ciunea ca cea mai important? activitate, pentru c? nu modeleaz? lumea din jurul nostru, din exteriorul nostru, ci lumea din interiorul nostru. Vidul seculariz?rii este teama de interioritate, iar dac? interioritatea noastr? este plin? de comuniunea omului cu Dumnezeu Cel ve?nic, creatorul universului, atunci omul se simte la adev?rata lui demnitate de partener de dialog ve?nic cu Dumnezeu“, a spus Patriarhul României.

Ast?zi, la Catedrala patriahal? din Bucure?ti, în cadrul Sfintei Liturghii vor fi pomeni?i cei care au p?timit din cauza Decretului 410, iar la final va fi s?vâr?it? slujba Parastasului.

Decretul prigoanei monahilor

Concluziile ?edin?ei comemorative a Permanen?ei Consiliului Na?ional Bisericesc cu tema: „Decretul nr. 410/1959. Context istoric ?i consecin?e defavorabile Bisericii“

În cadrul Permanen?ei Consiliului Na?ional Bisericesc, întrunit? în data de 18 noiembrie 2009 în ?edin?a comemorativ? cu tema: „Decretul nr. 410/1959. Context istoric ?i consecin?e defavorabile Bisericii“, ca urmare a comunic?rilor sus?inute, s-au desprins concluziile:

1. Decretul nr. 410/1959 a constituit unul dintre cele mai mari abuzuri împotriva Bisericii Ortodoxe Române, reprezentând înc? de la adoptare o prevedere neconstitu?ional? raportat chiar la Constitu?ia din anul 1952, sub regimul c?reia a ap?rut, Constitu?ie care garanta libertatea ?i autonomia cultelor. El este o dovad? a îngr?dirii libert??ii de credin?? pe care o impunea regimul comunist ca politic? de stat.

2. Decretul a fost adoptat în urma refuzului constant al ierarhiei ortodoxe de a-?i asuma „din proprie ini?iativ?“ vreo decizie defavorabil? monahismului, a?a cum ar fi dorit regimul comunist.

3. Aplicarea Decretului nr. 410/1959 a fost abuziv? de la început, din cauza caracterului retroactiv ce i s-a dat ?i zelului manifestat de organele represive ale regimului.

4. Mul?i dintre ierarhii Bisericii Ortodoxe Române din acea perioad? au încercat prin diferite mijloace s? împiedice sau m?car s? tergiverseze aplicarea prevederilor decretului. Se remarc? în mod deosebit activitatea consecvent? a vrednicului de pomenire patriarh Justinian, care a reu?it, printr-o strategie bine pus? la punct ?i argumentat?, s? reduc? la minimum pierderile cauzate prin aplicarea decretului.

5. Unul dintre motivele oficiale ale adopt?rii decretului a fost nivelul slab al vie?ii duhovnice?ti din m?n?stiri. Evenimentele ulterioare au ar?tat c? cei alunga?i din m?n?stiri ?i prigoni?i au respectat în majoritatea covâr?itoare voturile monahale, semn al vitalit??ii ?i s?n?t??ii spirituale a vie?ii monahale din epoc?.

6. Abrogarea prin Legea nr. 178/2002 a Decretului nr. 410/1959, din cauza demersurilor repetate ale vrednicului de pomenire patriarh Teoctist, este o consecin?? fireasc? a inaplicabilit??ii sale dup? 1990 ?i o recunoa?tere oficial? a caracterului s?u abuziv ?i arbitrar. În acela?i timp, s-a remarcat faptul c? nici pân? în prezent monahii alunga?i din m?n?stiri nu sunt inclu?i în actele normative reparatorii ?i compensatorii care au vizat persoanele persecutate de regimul comunist.

7. Exprimând speran?a c? astfel de interven?ii abuzive ale statului în via?a cultelor nu vor mai fi posibile, participan?ii au subliniat c? noul pericol pentru Biseric? îl reprezint? fenomenul seculariz?rii care înlocuie?te for?a brutal? cu ispita del?s?rii duhovnice?ti.


Un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

Feed RSS pentru acest articol. TrackBack URI

Lasă un comentariu

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X