orthodoxnews

4 noiembrie 2009

Sfantul Vasile cel Mare si Tarile Romane

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 16:21 and
Congresul Interna?ional de Teologie, închinat Sfântului Vasile cel
Mare, a continuat, ieri, 3 noiembrie, cu a treia zi de discu?ii,
informeaz? cotidianul „Ziarul Lumina“. În prima parte a zilei au fost
dou? sesiuni de referate, sus?inute în Aula Mare a Academiei Române.
Dintre vorbitori amintim pe acad. prof. dr. Emilian Popescu, prof. dr.
Tudor Teoteoi, prof. dr. Johann Leemans, prof. dr. Petr Mikhaylov. În
pauza dintre cele dou? sesiuni a avut loc vernisarea „Expozi?iei de
Manuscrise ?i Carte româneasc? veche“, dedicat? Sfântului Vasile cel
Mare, g?zduit? de Academia Român?. Ultima sesiune a zilei s-a ?inut
dup? ora 17:00, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul“ a Palatului
Patriarhiei.

Gazda celor dou? sesiuni de comunic?ri, sus?inute la Academia Român?, a
fost acad. prof. dr. Ionel Haiduc. Al?turi de IPS P?rinte Ioan,
Mitropolitul de Pergam, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice, de pr.
prof. dr. ?tefan Buchiu, de pr. lect. dr. Gheorghe Holbea ?i de
referen?ii celor dou? sesiuni, la discu?ii au fost prezen?i numero?i
academicieni, profesori universitari , dar ?i studen?i.

Leg?turile Sfântului Vasile cel Mare cu ?ara noastr? le-a scos în
eviden??, în deschiderea primei sesiuni, acad. prof. dr. Emilian
Popescu. Acesta a vorbit despre coresponden?a avut? de Sfântul P?rinte
cu Sfântul Bretanion, episcopul Tomisului, ?i cu guvernatorul militar
al provinciei Sci?ia Minor, Iulius Soranus – rud? a Sfântului Vasile.
S-au p?strat trei scrisori – 155, 164, 165. „Biserica Tomisului s-a
învrednicit, ca în a doua jum?tate a secolului al IV-lea, când avea în
frunte pe Sfântul Bretanion, s?rb?torit la noi în 25 ianuarie, s? intre
în leg?tur? cu cel mai mare p?rinte al r?s?ritului cre?tin. Cei doi
ierarhi, cet??eni ai aceleia?i provincii, Capadocia, s-au stimat
reciproc ?i iubit în dragostea Mântuitorului Hristos ?i au colaborat în
ap?rarea Ortodoxiei ?i l?rgirea misiunii cre?tine la popula?iile
p?gâne“. Coresponden?a dintre cei doi scoate la iveal? interesul
misionar al Capadociei pentru zona dun?rean?, unde numero?i cre?tini
capadocieni, printre care ?i clerici, fuseser? adu?i aici ca prizonieri
la mijlocul secolului al III-lea de c?tre go?i. „Drept urmare,
provincia Sci?ia a devenit un centru comun de preg?tire misionar?
îndreptat cu prec?dere spre lumea gotic? nord-dun?rean?. În acest
context s-a înt?rit colaborarea între cei doi ierarhi“, a mai spus
prof. Emilian Popescu.

Al doilea vorbitor, prof. dr. Tudor Teoteoi, a vorbit despre
„Importan?a ?i semnifica?ia unui latinism neglijat (desertores) din
coresponden?a Sfântului Vasile cel Mare“: „În perioada zis? a
mileniului întunecat, românii nu trebuie c?uta?i numai acolo unde e
vorba de vlahi, adic? numai unde întâlnim termenul de vlah; altfel
acesta nu apare decât dup? veacul al X-lea. E o perioad? întreag? în
care nu îl întâlnim, ?i atunci trebuie s? g?sim al?i termeni. În surse,
noi trebuie s? g?sim acele situa?ii în care este vorba de romanitatea
oriental?. O a doua concluzie este c? românii, romanitatea, ace?ti
fugari refugia?i, spioni, chiar ?i alte situa?ii, apar îns? ca o
popula?ie încadrat? în Imperiu, în leg?tur? cu Imperiul ?i de
confesiune cre?tin?. Scrisoarea num?rul 268 a Sfântului Vasile cel Mare
merit? ad?ugat? izvoarelor istoriei române?ti al?turi de scrisorile
num?rul 164 ?i 165. Ea ne arat? c? spa?iul acesta pontic, în perioada
respectiv?, era o zon? de circula?ie mare a valorilor“.

Profesorul Johann Leemans, de la Facultatea de Teologie a Universit??ii
Catolice din Leuven, a sus?inut un referat academic în care l-a
prezentat pe Sfântul Vasile cel Mare ca p?stor ?i predicator, vorbind
de asemenea despre Mucenicul Gordie. „Sunt interesat s? v?d în ce mod
Sfântul Vasile cel Mare arat? un mucenic care a murit în timpul
persecu?iilor de la începutul secolului al IV-lea, cum îl transform? pe
acest mucenic într-un model vrednic de a fi urmat, model de virtute
cre?tin?, model de valori cre?tine, model de comportament cre?tin, pe
care auditoriul s?u trebuia s? încerce s?-l imite“, a spus Leemans.

Ultimul conferen?iar, prof. dr. Petr Mikhaylov, a subliniat c? aten?ia
Sfântului Vasile la chestiunile epistemologiei a putut fi atras? pe de
o parte ca rezultat al studierii atente a mo?tenirii teologice a lui
Origen, de care s-a preocupat, dup? cum se ?tie, împreun? cu Grigorie
Teologul, în timpul exerci?iilor ascetice în Anisa, la începutul anilor
’60, dar ?i participând la disputele ariene. „Când Vasile vorbe?te în
scrierile ?i predicile sale despre lumea creat?, el urm?re?te un singur
scop: cunoa?terea lui Dumnezeu ?i conducerea la aceast? cunoa?tere a
ascult?torilor ?i cititorilor s?i. În ultima sa mare scriere,
Hexaemeronul, el schi?eaz? un tablou cre?tin al lumii. Despre
semnifica?ia acestei scrieri, gr?itor este m?car faptul c? în curând,
dup? apari?ia sa, contemporanul lui Vasile, Ambrozie de Mediolanum,
transpune opera în limba latin?, cu unele complet?ri nesemnificative.
Ulterior, pe parcursul a mai multe secole, mul?i autori bizantini au
compus, imitând pe Vasile, Hexaemeroanele lor. Despre r?spândirea
Hexaemeronului lui Vasile ne vorbe?te, de asemenea, o bogat? tradi?ie
de manuscrise, studiat? de Amand de Mendietta ?i de S.Y. Rudberg.
Hexaemeronul lui Vasile este un fel de program ecologic al Evului Mediu
cre?tin“, a spus profesorul Mihailov.

La deschiderea oficial? a „Expozi?iei de Manuscrise ?i Carte româneasc?
veche“ închinat? Sfântului Vasile cel Mare, de la Academia Român?, pr.
conf. dr. Ionut Moldoveanu, cel care s-a îngrijit de expozi?ie, a
ar?tat c? ini?iativa acestei expozi?ii a apar?inut PF P?rinte Patriarh
Daniel, care „având o colaborare excep?ional? cu Academia Român?,
reprezentat? prin domnul pre?edinte, Ionel Haiduc, s-a hot?rât, iat?,
expunerea unor manuscrise ?i c?r?i rare române?ti sau nu numai
române?ti, de sorginte str?in?, greac? sau slavon?, din care s? rezulte
faptul c? opera Sfântului Vasile cel Mare a avut o circula?ie extrem de
larg? în spa?iul românesc, în greac?, slavon? ?i român?. Acesta este ?i
un alt mod de a contura un profil al marelui capadocian. A?adar, am
reu?it, în colaborare cu doamna Gabriela Dumitrescu, ?efa Serviciului
de manuscrise ?i carte rar? a Bibliotecii Academiei Române, s? aducem
în fa?a dvs cele mai reprezentative pagini ale manuscriselor sau
c?r?ilor vechi din spa?iul românesc, con?inând evident teste ale operei
Sfântului Vasile cel Mare cu începere din chiar secolul al XV-lea, de?i
în spa?iul românesc au circulat înc? din secolul al XIV -lea manuscrise
în limba greac?, aduse chiar de la M?n?stirea Studion din
Constantinopol“.

Printre cele expuse sunt cel pu?in dou? piese extrem de însemnate, ca
valoare artistic?, în primul rând. Este vorba de un Liturghier al unui
gr?m?tic, Radu, din vremea lui Matei Basarab, ?i tot din aceia?i vreme,
un slujebnic al Mitropolitului ?tefan al Ungrovlahiei din prima sa
p?storie (1648-1653), amândou? împodobite cu motive florale, viniete în
peni??, cu foaie de aur. Men?ion?m c? sunt expuse chiar ?i cele trei
volume din Studia Baziliana, dar ?i cele dou? volume ale noii serii din
Colec?ia P?rin?i ?i Scriitori Biserice?ti, ap?rute la Editura BASILICA
a Patriarhiei Române. Expozi?ia este deschis? pân? ast?zi.


Niciun comentariu »

Niciun comentariu până acum.

Feed RSS pentru acest articol. TrackBack URI

Lasă un comentariu

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X