orthodoxnews

23 octombrie 2009

Cuvântul Patriarhului României către pelerinii veniţi la hramul Catedralei patriarhale din Bucureşti (24-29 octombrie 2009)

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 21:57 and
OCROTITORUL BUCURE?TILOR PRIME?TE TREI SFIN?I CAPADOCIENI
Cuvânt c?tre pelerinii veni?i la hramul Catedralei patriarhale din Bucure?ti
(24-29 octombrie 2009)

Anul acesta 2009 se împlinesc 1630 de ani de la trecerea la cele
ve?nice a Sfântului Vasile cel Mare (†379), unul dintre cei mai
cunoscu?i Sfin?i P?rin?i ai Bisericii Ortodoxe, mare teolog ?i în?elept
p?stor de suflete.

Cu acest prilej, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2009 An comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare ?i al tuturor Sfin?ilor Capadocieni.

Binecuvântarea ?i bucuria pe care ni le aduce S?rb?toarea Sfântului
Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucure?tilor, sporesc ?i mai mult
anul acesta, prin venirea din Grecia la Bucure?ti a moa?telor Sfântului
Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, a moa?telor
Sfântului Grigorie Teologul, prietenul Sfântului Vasile cel Mare, ca
dar oferit de Arhiepiscopia de Viena, Austria, ?i a moa?telor Sfântului
Grigorie de Nyssa, fratele Sfântului Vasile cel Mare, aduse de la
biserica Domni?a B?la?a din Bucure?ti. A?adar, Sfântul Cuvios Dimitrie
cel Nou prime?te de s?rb?toarea sa pe ace?ti trei Sfin?i Capadocieni.

Biserica întreag? ?i mai ales credincio?ii pelerini cinstesc pe sfin?i
întrucât în sfin?i se arat? prezen?a harului lui Hristos ?i lucrarea
Sfântului Duh, ca rodire a darurilor primite de ei la Sfântul Botez,
daruri pe care îns? sfin?ii le-au cultivat prin rug?ciune ?i fapte
bune.

Roadele prezen?ei ?i lucr?rii Sfântului Duh în sfin?ii lui Dumnezeu se
arat? mai ales în dragostea lor fa?? de Dumnezeu ?i fa?? de semeni, în
bucuria lor duhovniceasc?, în pacea sufletului, în îndelung? r?bdare
când trec prin încerc?ri, în bun?tatea inimii, în facerea de bine c?tre
to?i oamenii, în credin?? dreapt? ?i statornic?, în blânde?e
nef??arnic?, în înfrânare de la s?vâr?irea r?ului, în cur??ia sau
sfin?enia vie?ii (cf. Galateni 5, 22-23).

A?adar, când noi cinstim pe sfin?i, cinstim prezen?a ?i lucrarea lui
Dumnezeu în acei oameni care au crezut în El, L-au iubit ?i au împlinit
voia Lui în via?a lor pe p?mânt. Prin credin?a lor statornic? ?i prin
via?a lor sfânt?, to?i sfin?ii sunt prieteni ai lui Hristos (cf. Ioan
15, 14; Iacob 2, 23), înv???tori ?i rug?tori ai Bisericii pentru
mântuirea oamenilor.

Când Biserica lui Hristos recunoa?te sfin?enia celor ce au f?cut
roditoare în via?a lor darurile Sfântului Duh, ea îndeamn? pe to?i
credincio?ii s? citeasc? ?i s? s? urmeze Vie?ile sfin?ilor, s?
cinsteasc? icoanele sfin?ilor ?i s? cear? ajutorul rug?ciunii sfin?ilor
pentru a spori în credin?? ?i în fapte bune , pe calea mântuirii.

Pe lâng? citirea Sinaxarului sau a Vie?ii sfin?ilor ?i cinstirea
icoanelor sfin?ilor, Biserica a început înc? din primele veacuri s?
cinsteasc? mormintele ?i moa?tele sfin?ilor, mai ales cele ale
sfin?ilor apostoli, ale sfin?ilor mucenici sau martiri ?i ale sfin?ilor
cuvio?i monahi vie?uitori în m?n?stiri sau în pustie. Prin cinstirea
moa?telor sfin?ilor, Biserica m?rturise?te lucrarea Sfântului Duh de
sfin?ire a sufletului ?i a trupului omului credincios, rug?tor c?tre
Dumnezeu ?i împlinitor al voii Sale.

Astfel, prin cinstirea moa?telor sfin?ilor, Biserica m?rturise?te
împreun? cu Sfântul Apostol Pavel c? trupul sfin?it al credincio?ilor
este „templu al Duhului Sfânt” (1 Corinteni 6, 19), pentru c? ei au
„sl?vit pe Dumnezeu în trupul ?i în sufletul lor” (1 Corinteni 6, 20)
?i „vor fi cu Hristos în slava ve?nic?” (1 Tesaloniceni 4, 17).

De aceea, prin rug?ciunea lor, sfin?ii sunt mijlocitori pentru noi,
vindec?tori de boli, izb?vitori de patimi ?i de necazuri, lumin?tori ai
vie?ii, dasc?li ai mântuirii ?i îndrum?tori c?tre Împ?r??ia Preasfintei
Treimi.

În aceste zile de s?rb?toare, soborul minunat al Sfin?ilor P?rin?i
Capadocieni: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul ?i Grigorie de Nyssa,
mari dasc?li ai lumii ?i ierarhi, spore?te bucuria tuturor pelerinilor
care cinstesc sfintele lor moa?te al?turi de moa?tele Sfântului Cuvios
Dimitrie cel Nou ?i ale Sfin?ilor Împ?ra?i Constantin ?i Elena,
ocrotitori ai Catedralei Patriarhale din Bucure?ti.

Cinsti?i împreun? în aceste zile de s?rb?toare în Capitala României,
ace?ti minuna?i sfin?i ai p?mântului Capadociei ?i ai Bisericii
universale ne arat? c? lumina Evangheliei lui Hristos a rodit în
popoare credincioase raze ?i chipuri de lumin?, adic? sfin?i rug?tori
pentru oameni pe p?mânt ?i în cer, unind între ele, prin lumina ?i
rug?ciunea lor, genera?ii ?i popoare, întrucât pentru ei „Iisus
Hristos, ieri ?i azi ?i în veci este acela?i” (Evrei 13, 8).

Iubi?i pelerini,

S? rug?m pe ace?ti sfin?i mari, prieteni ai lui Hristos, p?rin?i
milostivi ?i lumin?tori ai Bisericii, s? fie pentru noi mijlocitori în
fa?a Preasfintei Treimi, s? ne d?ruiasc? s?n?tate ?i mântuire, mult
ajutor în familie ?i în toat? lucrarea cea bun?, putere duhovniceasc?
de a birui ispitele ?i necazurile, neîn?elegerile ?i neajunsurile,
s?r?cia ?i nesiguran?a zilei de mâine, pentru a spori în credin??, în
n?dejde ?i în dragoste fa?? de Dumnezeu ?i de oameni.

Rug?m pe Preamilostivul Dumnezeu s? v? r?spl?teasc? tuturor evlavia ?i
osteneala, d?rnicia ?i r?bdarea, cu darurile Sale cele bogate, cu
s?n?tate ?i mântuire, cu pace ?i bucurie, pentru ca s? împ?rt??i?i
tuturor celor dragi binecuvântarea lui Dumnezeu ?i a sfin?ilor Lui,
lumina s?rb?torii ?i frumuse?ea sufletelor adunate în rug?ciune
împreun? cu sfin?ii, în iubirea Preasfintei Treimi!

“Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tat?l
?i împ?rt??irea Sfântului Duh s? fie cu voi cu to?i!” (2 Corinteni 13,
13)

Al vostru c?tre Hristos Domnul rug?tor,

† DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


Niciun comentariu »

Niciun comentariu până acum.

Feed RSS pentru acest articol. TrackBack URI

Lasă un comentariu

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X