orthodoxnews

29 septembrie 2009

E NECESARĂ O SOLUŢIE NOUĂ PENTRU O PROBLEMĂ VECHE!

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 17:10 and
E NECESAR? O SOLU?IE NOU? PENTRU O PROBLEM? VECHE!
- M?suri legislative ?i solu?ii practice pentru rezolvarea
neîn?elegerilor patrimoniale dintre comunit??ile ortodoxe ?i greco –
catolice din Transilvania -

Ast?zi, 29 septembrie 2009, la Re?edin?a patriarhal?, Preafericitul
P?rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit un grup
de 30 de preo?i din Episcopia Ortodox ? a Maramure?ului ?i S?tmarului
condus de Pr. Ioan Socolan, protopop de Satu Mare ?i Pr. Marian
Crainic, protopop de Carei.

Preo?ii din Episcopia Maramure?ului ?i S?tmarului l-au informat pe
Întâist?t?torul Bisericii Ortodoxe Române asupra neîn?elegerilor
patrimoniale cu Biserica Catolic? Oriental? de Rit bizantin
(Greco-Catolic?), manifestându-?i îngrijorarea fa?? de atitudinea v?dit
p?rtinitoare a unor instan?e de judecat? (formate din judec?tori în
majoritate de confesiune greco-catolic?) ?i a unor reprezentan?i ai
autorit??ilor locale în rezolvarea situa?iilor litigioase dintre cele
dou? comunit??i religioase. În acest sens, au fost semnalate, de
exemplu, situa?ii în care parohii ortodoxe din jude?ele Maramure? ?i
Satu Mare au fost chemate în judecat?, chiar dac? în localit??ile
respective nu exist? niciun credincios de confesiune greco-catolic? sau
altele în care, de?i credincio?ii ortodoc?i au contribuit financiar la
construirea unui nou loca? de cult destinat greco-catolicilor, totu?i
sunt intentate procese de revendicare a bisericii apar?inând
majorit??ii ortodoxe din localit??ile respective. Este, deci, evident?
încercarea Bisericii Greco-Catolice de a intra în proprietatea
l?ca?urilor de cult ortodoxe cu speran?a acapar?rii credincio?ilor
ortodoc?i care le frecventeaz?, au concluzionat cei doi p?rin?i
protopopi.

Preafericitul P?rinte Patriah Daniel a men?ionat faptul c? problema
ridicat? de preo?ii din Episcopia Maramure?ului ?i S?tmarului se afl?
permanent în aten?ia Patriarhiei Române care a încercat de mai multe
ori s? sensibilizeze autorit??ile de Stat pentru adoptarea unor m?suri
legislative ?i a unor solu?ii practice de rezolvare a neîn?elegerilor
patrimoniale dintre cele dou? Biserici române?ti în conformitate cu
realitatea confesional? din teritoriu. În acela?i timp, Patriarhul
României a apreciat c? se impune, atât din partea parohiilor ortodoxe
aflate în litigiu, cât ?i a eparhiilor din Transilvania s? informeze
mai bine autorit??ile ?i opinia public? din ?ar? ?i din str?in?tate
despre problemele cu care se confrunt?.

La încheierea întrevederii, Preafericitul P?rinte Patriarh Daniel a
adus la cuno?tin?a preo?ilor din Episcopia Maramure?ului ?i S?tmarului
faptul c? la Cancelaria Sfântului Sinod se preg?te?te deja o nou?
adres? referitoare la problemele men?ionate mai sus, care va fi
înaintat? s?pt?mâna viitoare Pre?edin?iei României, Parlamentului ?i
Guvernului României. Aceast? problem? va fi discutat? ?i în cadrul
Comisiei Mixte Guvern- Patriarhie în viitorul apropiat.

Grupul de preo?i din jude?ele Maramure? ?i Satu – Mare ?i-a prezentat
ast?zi punctul de vedere asupra diferendului patrimonial cu parohiile
greco – catolice ?i la Pre?edin?ia României, cele dou? Camere ale
Parlamentului României, precum ?i la Ministerul Culturii ?i Cultelor.

Biroul de pres? al Patriarhiei Române

 


Niciun comentariu »

Niciun comentariu până acum.

Feed RSS pentru acest articol. TrackBack URI

Lasă un comentariu

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X