orthodoxnews

29 iulie 2009

Ortodoxie in America

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 15:24 and

De Rodica Gabriela Bordeianu, New-York

Când doctorul Teodor Gherasim s-a lansat în analiza microcosmic? ?i
macrocosmic? a ortodoxiei române?ti din America, avea ?i experien?a
empiric? a co-f?uririi – dintr-o speriat? minoritate de români
ortodoc?i, din Nord-Vestul American -, a singurei biserici de stil
maramure?an din Oregon, cât ?i a unei “tradi?ii” de familie care
includea d?ruirea de p?mânt pentru biserica satului din partea
înainta?ilor s?i, de pe timpul Sfântului ?tefan cel Mare. Atât biserica
din Gr?nice?tiul natal, cât ?i biserica din Portlandul adoptiv, stau ca
m?rturisire durabil? a voin?ei ?i dorin?ei românilor de biseric? ?i de
comunitate str?bun?. De ce dar a fost necesar? ?i o analiz?
macrocosmic? a ortodoxiei române?ti din S.U.A.?

În cartea domniei sale ap?rut? recent în limba român? la Editura Granada din Bucure?ti,
în condi?ii de grafic? excep?ional? ?i cu poze documentaristice rare,
Dr. Gherasim ne r?spunde la întrebare: “pentru c? f?r? aceast? analiz?
de ansamblu, n-am în?elege miracolul spiritului românesc din America.”

Sub titlu modest de “Biserica Ortodox? Sfânta Maria – cu o incursiune in istorie”,
Dr. Teodor Mardare Gherasim ne prezint? de-a lungul celor 200 de pagini
ale c?r?ii urm?toarele subiecte: Primul altar românesc de pe coasta de
Nord-Vest a Americii; Episcopia Ortodox? de la Vatra-Michigan; Românii
Ortodoc?i din America în libertate-Românii Ortodoc?i din Patria Mam? în
captivitate; Profetism românesc post-exil, diaspor? ?i refugiu; De la
crucificarea în mas? a cre?tinilor sub Nero la distrugerea bisericilor
de orice fel sub Stalin; ?i M?rturii despre existen?a lui Cristos sub
comunism.


Cartea este dedicat? preo?ilor martiriza?i de comuni?ti, în special
memoriei p?rintelui Gheorghe Calciu-Dumitreasa (21 de ani de închisoare
comunist?).

Acestor preo?i eroi ?i des da?i uit?rii, – care sunt ascun?i ?i în
ziua de azi istoriei ?i tineretului cre?tin românesc, de c?tre
“vechii-noii” preo?i tr?d?tori, care cu sau f?r? epole?i de securi?ti
sub sutan?, au fost ?i au r?mas ierarhii bisericii ortodoxe române?ti
din |ar? ?i nu numai -, Dr. Gherasim le dedic? aceast? carte care
însumeaz? lungi s?pt?mâni de cercetare, multe luni de munc? asidu?
pentru analizarea materialelor de documentare ?i o sintez? a peste 80
de resurse bibliografice.

O alt? dedica?ie a c?r?ii spune: “Tuturor românilor ortodoc?i,
catolici, protestan?i, ?i de alte denomina?ii religioase, împu?ca?i în
timp ce încercau s? treac? Dun?rea înot ?i pescui?i de gr?nicerii
iugoslavi, dup? barajul hidro-energetic de la Por?ile de Fier, Turnu
Severin. Ei zac în gropi comune ?i în cimitire ne?tiute de nimeni.”

Pe 29 aprilie 2006 avea loc sfin?irea unui vis împlinit: “Biserica Româneasc? Sfânta Maria din Portland”.
Era de fapt o încununare a 20 de ani de “z?mislire” a ceea ce este azi
o bijuterie maramure?an? în mijlocul unui ora?, unde secolul XXI
american se întâlne?te în fiecare duminic? cu Mediul Ev românesc. F?r?
ajutor de la stat, de la domnitori sau de la bog?ta?i, Sfânta Maria
prime?te azi o comunitate crescând? de români nou-veni?i, care poate nu
pot s? în?eleag? ce a motivat o mân? de compatrio?i ca s? creeze
aceast? oaz? de românism bizantin, în ciuda obstacolelor externe ?i
interne cu care s-au confruntat de-a lungul decadelor. Dr. Gherasim
explic? acest miracol românesc în aceast? carte.

Biserica care are azi loca? de rug?ciune adus ?i instalat din
Carpa?ii Daciei din România etern?, mai are acum o sal? social?, o
bibliotec?, un cenaclu, o ?coal? religioas? de copii, o tab?r? ?i scen?
pentru manifest?ri cultural artistice ?i chiar un Festival Românesc.

În 1986, fondatorii bisericii se întâlneau prin case private pentru
liturghii, c?nd Mitropolia de la Vatra se mai îndura ca s? mai trimeat?
sporadic prin Oregon pe câte vre-un preot c?l?tor. Mai apoi au început
s? se roage la liturghiile române?ti prin spa?ii împrumutate,
închiriate sau altfel date românilor de la biserici ortodoxe grece?ti,
ucrainiene, americane, siriene ?.a.

Eventual, dup? discu?ii cu mai mult sau mai pu?in cântec,
comunitatea a început s? finan?eze venirea de preo?i ortodoc?i români
din lag?re de refugia?i sau chiar din State, dar f?r? statut de
imigrare legal. Dup? un periplu de preo?i care veneau pe banii
comunit??ii, se speriau de starea precar? a comunit??ii ?i invariabil
plecau din sânul comunit??ii la biserici “surori” care aveau bani ?i îi
cump?rau cu contracte mai substan?iale (cazuri de biserici grece?ti),
mica comunitate a ajuns ca s? fie ?i rupt? în dou? de preo?i care nu
vroiau s? ÎMPARTA altarul Sfintei Marii, ci ca s? îl DESPARTA ?i s?
aib? fiecare “bisericu?a” lui.

Dac? Dr. Gherasim descrie cu sensibilitate ?i mâhnire aceste
“incidente”, o face totu?i cu detalii care necesit? aprecierea ?i mai
mare a miracolului chemat Sfânta Maria; asta pentru c? în ciuda acestor
peripe?ii, care fiecare în parte ar fii putut da peste cap existen?a
acestei biserici, n-a fost distrus? din voia Domnului ?i a
înc?p??ân?rii membrilor fondatori ai bisericii, care pur ?i simplu au
“îndr?znit” ca s? cread? în juste?ea, frumuse?ea ?i necesitatea acestei
biserici din Portland.

Pe lâng? “caii troieni ” ai comunit??ii, un altfel de obstacol a
periclitat manifestarea acestei biserici ortodoxe din Portland: românii
de alte denomina?ii ‘cre?tine?ti’. Un caz tipic de racolaj
neo-protestant printre românii ortodoc?i a tr?it pe pielea proprie
chiar Dr. Gherasim: venit ca s? lucreze pentru men?inerea familiei
sale, a fost angajat la Portland de c?tre români penticostali, care
dup? pu?in? vreme i-au condi?ionat men?inerea slujbii de “convertirea”
sa la “poc?i?i”. Dr. Gherasim ?i-a dat demisia spunând: “Nu mi-am
ap?rat religia de comuni?ti în Tar? ca s? mi-o vând la poc?i?i în
America”.

A lucrat mai apoi pân? la pensionare dând medita?ii la matematic?
sau lucrând manual la servicii cu americanii, unde nimeni nu-i
condi?iona serviciul de… dezicerea de ortodoxie.

Departe de a r?spunde cu “ochi pentru ochi” Dr. Gherasim men?ioneaz?
în cartea dumisale cum atât din respect fa?? de românii neo-protestan?i
care au suferit teroarea comunist?, cât ?i din spirit cre?tinesc,
acesta l-a încurajat pe b?iatul s?u Gabriel, care transmitea singurul
program radiofonic românesc de pe Coasta de Vest, “Vocea Miori?ei-KKEY
1150AM”, ca s? includ? printre invita?ii programului s?u atât preo?i
cât ?I pastori neo-protestan?i, demonstrând prin asta un spirit
ecumenic din care poate au înv??at ?i al?ii.

În capitolul dedicat Episcopiei Române de la Vatra, autorul face o
incursiune în zorile comunit??ilor ortodoxe române?ti din S.U.A. care
din 1902 au dat comunit??ii pân? în prezent trei episcopi: Î.P.S. Sale
Moru?ca, Trifa ?i Popp. De relevat este cazul episcopului Moru?ca,
chemat sub preten?ii false în România ?i c?ruia i s-a interzis
revenirea în America de c?tre comuni?ti pentru 19 ani, pentru c? acesta
a refuzat colaborarea cu ei. De asemenea, când episcopul succesor,
Valerian Trifa, a refuzat la rândul s?u ca s? devin? unealta
comuni?tilor în S.U.A., interna?ionala comunist? i-a înscenat la
comanda lui Ceau?escu un trecut anti-semit (m?sluial? confirmat? mai
apoi de Mihai Pacepa) ?i a fost folosit guvernul american pentru a-l
deporta din S.U.A. in Portugalia, unde a ?i murit.

Dr. Gherasim face o paralel? între cazurile de episcopi români din
S.U.A. care au fost pedepsi?i c? n-au colaborat cu comuni?tii ?i al?i
episcopi ?i ierarhi români asasina?i, exila?i “intern” sau “extern” ,
pentru c? au refuzat c? s?-?i tr?deze credincio?ii puterilor temporale
ale timpurilor lor: episcopul Dosoftei al Moldovei exilat în Polonia;
episcopul unit Micu al Transilvaniei, exilat la Roma; episcopul Puiu al
Transnistriei, exilat la Paris; episcopul Popovici din Oradea, exilat
“intern”; episcopul Mih?lcescu asasinat; patriarhul Nicodim exilat
“intern”; episcopul de Hu?i Leu, asasinat; ?i mul?i al?ii men?iona?i
detailat în cartea Dr. Gherasim.

“Resacralizarea Lumii” atât de candid ?i profund descris? ?i propus?
de ortodoxul român, Profesorul Mircea Eliade, este acel spirit care
men?ine dorin?a românilor de-a?i aduce cu ei biserica str?mo?easc?
oriunde s-ar g?si în lume, inclusiv în America noastr?.

Aceast? “dimensiune zamolxian? a Traciei sau a Daciei antice…a României ortodoxe de azi” (Dr.
Gherasim, Pg. 99), explic? dorul de reîntregire cu |ara Mam?, pe care
românii ortodoc?i o reg?sesc cel mai adesea în sânul Bisericii Mame.

Aceast? dorin?? ?i dor a fost speculat? la maxim de c?tre vârful de
lancie a Bucure?tiului comunist, sub forma Episcopiei “Misionare” din
Chicago. Aceasta, îmbibat? de preo?i aproba?i de securi?ti, a ac?ionat
în deschis? competi?ie cu mai anti-comunista episcopie de la Vatra,
de?i ?i aici au fost ?i r?mân destui infiltra?i de-ai Bucure?tiului,
dup? cum ne informeaz? Dr. Gherasim.

Acesta ne mai descrie în carte atât conota?iile sociale din România
a mi?c?rii de reînoire ortodox? “Rugul Aprins”, cât ?i atrocit??ile
prin care comuni?tii i-au supus pe preo?ii martiri, precum cazul
stare?ului Daniil Sandu Tudor , care: “…a murit la zarca de la
Aiud, dup? patru ani de torturi ?i b?t?i, fiind printre cei care au
purtat lan?uri pe toat? durata deten?iei.”
(Dr. Gherasim, Pg. 105).

Autorul face o incursiune ?i în rusificarea bisericii române?ti din
Basarabia, unde pân? nu de mult, conform cercet?rii arhimandritului
Roman Braga: “cele 20 de m?n?stiri voievodale au fost transformate
în cluburi, iar crucile biericilor date jos. M?n?stirea Condri?a –
ctitorie a lui Alexandru cel Bun – devenise sal? de dans, m?n?stirea
C?priana, – zidit? de Sfântul ?tefan cel Mare -, era sediul unei
gospod?rii colective, iar în biserica mare a m?n?stirii Curchi, se
predau cursuri de zootehnie .”
(Dr. Gherasim Pg. 107). Ar mai fi
de ad?ugat c? Moscova de?ine aceste l?ca?uri de cult prin ?antajuri ?i
acte de violen??, sub umbrelu?a chemat? ademenitor drept “Mitropolia
Moldovei” (sic!).

Impactul captivit??ii ortodoc?ilor din România a fost tr?it ?i
suferit ?i de c?tre românii din America, care în primul rând plecaser?
în exil ca s? scape de persecu?iile comuniste. Dr. Gherasim, un fost
de?inut politic ?i care a venit el însu?i pe viza de refugiat politic,
descrie în carte ipostaze de mare tandre?e, solidaritate ?i suferin?? a
celor l?sa?i ca s? poarte în exil crucea ?i steagul neamului înrobit în
România. Departe de-a fii “p?r?sit” ?ara, refugia?ii d?deau un exemplu
de mare curaj când luau lumea în piept cu – câteodat? – “luxul” a dou?
valize de persoan? ?i cu gândul la cei dragi l?sa?i în spatele Cotinei
de Fier.

Profetismul românesc post-exil, este un capitol dedicat compar?rii
“profe?ilor” români a c?ror idei s-au adeverit din 2000 încoace:
refacerea organigramei mitropoliilor, episcopiilor, vicariatelor, etc.
de la bisericile românilor din Timoc, pân? la cei din Transnistria;
condamnarea comunismului ?i a preo?ilor turn?tori de c?tre Biserica
Ortodox? Român?; purificarea Bisericii de elementele comuniste;
repunerea în memoria, iconografia ?i istoriografia Bisericii a
adev?ratelor sale valori, cum ar fi a preo?ilor martiriza?i în
închisorile comuniste; implicare Bisericii în ap?rarea românilor
nedrept??i?i în România, prin teritoriile înc? ocupate de str?ini ?i
restul Lumii; propagarea valorilor daco-române ?i a civiliza?iei
daco-române în lume.

Prin recunoa?terea valorilor adev?rate cre?tine, ortodoxe ?i
daco-române, biserica din ?ara Mam? va amplifica f?clia de credin?? ?i
loialitate pe care românii din S.U.A., precum credincio?ii Bisericii
Sfânta Maria au f?cut-o de peste 20 de ani.

Autorul conclude prin a sugera reactualizarea unor cursuri academice
cre?tin-ortodoxe române?ti, precum cursul profesorului Teodor M.
Popescu, care în perioada interbelic? preda la Bucure?ti “De la Nero la
Stalin”, un material de enorm? valoare istoric? ?i spiritual?, unde
Biserica ?i Statul erau ar?tate ca dou? fe?e ale aceleia?i monede
române?ti: institu?ii de educare ?i de ap?rare a poporului român.

Pentru a comanda cartea la $ 20 în S.U.A. îl pute?i contacta pe
autor la: Dr. Teodor Gherasim Tel: (503) 590-2410, sau la emailul:
ldpress at earthlink punct net

Pentru comenzile din România contacta?i pe inginerul Aurel Gherasim din Putna la Tel: (011) 4023 041 4180.

Dr. Gherasim este autorul unor colec?ii impresionante de c?r?i,
articole, eseuri ?i interviuri f?cute pe durata a 50 de ani în Rom?nia,
Italia ?i S.U.A.

Cartea sa “Microeconomie” publicat? de Editura Economic? ?i déjŕ la
a 10 edi?ie este parte din curriculumul studen?ilor de economie de la
universit??ile din România. Pentru cartea sa “Astride 2 Worlds” (C?lare
Pe 2 Lumi), Dr. Gherasim a fost numit “Man of the year” (Omul Anului)
în 2000, de c?tre Universitatea Cambridge. Iar atât cartea sa “Ancient
Dictators and Modern Tyrants” (Dictatori Antici ?i Tirani Moderni), cât
?i “Astride 2 Worlds” ambele publicate de Editura Author’s House, sunt
lecturi obligatorii pentru ofi?erii americani din For?ele N.A.T.O. care
sunt trimi?i la bazele americane din Europa.

Pentru mai multe detalii sugerez vizitarea paginei de web a autorului.

 


Niciun comentariu »

Niciun comentariu până acum.

Feed RSS pentru acest articol. TrackBack URI

Lasă un comentariu

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X