orthodoxnews

27 iulie 2009

Sfantul Pantelimon Tamaduitorul

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 23:46 and
În
fiecare an, la 27 iulie, Biserica s?rb?tore?te pe Sfântul Pantelimon,
„doctorul cel f?r? de argin?i“, martirizat în vremea persecu?iei
împ?ratului roman Diocle?ian (284-305), în cetatea Nicomidia din Asia
Mic?, pe când avea doar 29 de ani. Este numit „doctor f?r? de argin?i“
pentru c?, medic fiind, a îmbr??i?at credin?a cre?tin?, ?i-a împ?r?it
averea s?racilor ?i nu primea plat? pentru tratamentele pe care le
f?cea. Evlavia popular? l-a cinstit îndat? dup? ce a fost încununat cu
mucenicescul sfâr?it, devenind, din împ?r??ia lui Dumnezeu, ocrotitor
al celor ce vindec? ?i ajut?tor al celor ce se vindec?.

Sfântul Pantelimon s-a n?scut în jurul anului 275, în cetatea Nicomidia
din provincia Bitinia, într-o familie nobil ?, ?i a primit numele
Pantoleon, care tradus din limba greac? înseamn? „cel în toate puternic
ca un leu“. Tat?l s?u, Eustoghie, era senator p?gân al împ?ratului
Maximian Galeriu (286-305), într-un Imperiu roman în care credin?a
cre?tin? era pricin? de persecu?ie, batjocur? ?i moarte. Cu toate
acestea, mama sa, Euvula, îmbr??i?ase tainic credin?a în Hristos, ?i
?i-a crescut copilul în dragostea lui Dumnezeu. Nu mult timp s-a
bucurat tân?rul Pantoleon de dragostea ?i ocrotirea maicii sale, c?ci
aceasta s-a mutat la cele ve?nice, pe când el era înc? era un copil.
Pentru sfin?enia vie?ii ?i datorit? fiului pe care l-a odr?slit ?i
crescut, Euvula a fost canonizat? de Biseric? ?i este cinstit? la 30
martie.

R?mas al?turi de tat?l s?u, a fost îndep?rtat de credin?a cre?tin?,
fiind îndreptat c?tre studiul medicinei. Ucenic al renumitului medic
Eufrosin, ?i-a însu?it tainele vindec?rii atât de bine, încât a fost
chemat de împ?ratul Maximian la palatul s?u, ca medic personal. În acea
vreme , persecu?iile cre?tinilor erau în toi, în cetatea Nicomodiei
fiind martiriza?i, în anul 303, dou?zeci de mii de mucenici, ar?i de
vii în biserica cet??ii, în timpul Sfintei Liturghii. Pe ace?tia,
Biserica îi s?rb?tore?te la 28 decembrie. Dintre ei, Sfântul Antim ,
episcopul cet??ii, a reu?it s? scape ?i, al?turi de el, preotul
Ermolae. Sc?pând de prigoan?, preotul Ermolae se ascundea într-o cas?.
Pentru c? trecea zilnic prin fa?a acelei case, în drum spre ?coala de
Medicin? din Nicomidia, tân?rul Pantoleon a fost remarcat de Ermolae ?i
chemat pentru a sta de vorb?. A?a a în?eles c? ?tiin?a medical? nu
rode?te decât în fa?a lui Hristos, Care vindec? ?i aduce mântuirea f?r?
nici o plat?. Timpul trecea ?i, la calea c?tre înv???torul Eufrosin în
ale vindec?rii trupului, Pantoleon a ad?ugat popasul la casa preotului
Ermolae, cel ce îl pov??uia în tainele lui Dumnezeu.

Pe când se întorcea acas? de la cursurile lui Eufrosin, Pantoleon a
întâlnit un copil mort dup? ce fusese mu?cat de o n?pârc?. Socotind c?
era vremea s? încerce înv???turile despre care îi vorbise Ermolae,
chem? în ajutor numele Domnului Hristos, ?i îndat? copilul se ridic?,
iar n?pârca muri. V?zând acestea, fugi îndat? la preotul Ermolae ?i
ceru s? primeasc? Sfânta Tain? a Botezului. ?i a r?mas al?turi de
acesta vreme de opt zile dup? Botez , ini?iindu-se ?i mai mult în
tainele credin?ei. Auzind împ?ratul c? preotul Ermolae continu? s?
slujeasc? lui Hristos, a fost prins ?i martirizat prin decapitare, în
anul 305, iar Biserica noastr? îl pr?znuie?te la 26 iulie. Întors
acas?, tân?rul Pantoleon a ascuns c? este cre?tin, spunându-i tat?lui
s?u c?, în timpul cât a lipsit de acas?, a tratat pe un bolnav la
palat. Între timp, îns?, c?uta s?-?i conving? p?rintele de z?d?rnicia
închin?rii la idoli. Într-o bun? zi, a fost adus la senatorul Eustoghie
un orb care î?i risipise întreaga avere la doctori, f?r? nici un
rezultat. Chemându-?i fiul s?-l cerceteze, afl? de la Pantoleon c? va
fi vindecat prin puterea St?pânului s?u. F?când semnul Sfintei Cruci pe
ochii orbului ?i rugându-se lui Hristos s?-l t?m?duiasc?, îndat?
b?rbatul ?i-a rec?p?tat lumina vederii. Recunosc?tor c? prin puterea
lui Dumnezeu a fost vindecat, a cerut s? fie primit în rândul
cre?tinilor. ?i a fost botezat atât el, care fusese vindecat, cât ?i
Eustoghie, tat?l lui Pantoleon, martor al minunii. La pu?in timp dup?
botez, Eustoghie trecu la cele ve?nice, încre?tinat, iar toat? averea
sa r?mase lui Pantoleon. Cunoscând cuvintele Mântuitorului, Care
îndeamn? pe omul doritor a mo?teni via?a ve?nic?: „Vinde toate câte ai
?i le împarte s?racilor, ?i vei avea comoar? în ceruri“, Pantoleon a
împ?r?it întreaga sa avere s?racilor, a eliberat sclavii de la curtea
sa ?i s-a dedicat îngrijirii s?racilor, c?rora nu le cerea pre? de
vindecare decât s? cread? în Hristos, Cel din mila C?ruia erau
t?m?dui?i.

Vremea trecea, oamenii î?i g?seau alinare trupului ?i sufletului venind
la doctorul Pantoleon, ajungând vestit în acele vremuri. Iar ceilal?i
doctori din Nicomidia nutreau sentimente de invidie ?i c?utau prilejul
de a-l îndep?rta. Nu a trecut mult timp ?i i-a fost adus doctorului
f?r? de argin?i spre îngrijire un cre?tin chinuit tocmai din ordinul
împ?ratului. Vindecându-i r?nile, doctorii din cetate l-au denun?at la
împ?rat c? tratase un cre?tin. Iar la curtea împ?ratului a fost adus
tocmai cel ce fusese vindecat de orbire, întrebat fiind prin ce
mijloace a fost t?m?duit de Pantoleon. A r?spuns c? a fost vindecat în
numele lui Hristos ?i din acea clip? a primit adev?rata lumin?, a
credin?ei. Furios, împ?ratul a cerut s? fie decapitat, fiind pr?znuit
în sinaxarul ortodox în aceea?i zi cu Sfântul Pantelimon, la 27 iulie.
De?i îl pre?uia pe Pantoleon pentru devotamentul ?i serviciile sale,
împ?ratul prigonitor Maximian nu putea accepta ca doctorul s?u s? fie
cre?tin. Totu?i, c?uta s?-l scape de chinuri, îndemnându-l s?
apostazieze. Mai mult, în cetatea Nicomidia era bine înr?d?cinat cultul
zeului medicinei, Asklepios. Prin închinarea la Hristos, Pantoleon
sfida atât pe împ?rat, cât ?i pe zeul slujit de el. A fost adus în
timpul judec??ii sale un paralitic asupra c?ruia toate eforturile
celorlal?i doctori de la curte erau sortite e?ecului. Dup? ce
incanta?iile c?tre zeul Asklepios au încetat, f?r? folos, Pantoleon a
în?l?at rug?ciuni c?tre Dumnezeu, l-a luat pe paralitic de mân? ?i l-a
ridicat din neputin?a sa, în numele lui Hristos. În loc s? fie pedepsit
un cre?tin, mai mul?i p?gâni au venit la adev?rata credin??, v?zând
minunea s?vâr?it?. Pentru c? nici promisiunile, nici amenin??rile
chinurilor ce-l a?teptau nu l-au convins s? renun?e la credin?a sa,
împ?ratul a poruncit s? fie pedepsit.

Cele mai crude încerc?ri de a-l v?t?ma se loveau îns? de Pantoleon,
cre?tinul „cel puternic ca un leu“, în fa?a slujitorilor idole?ti.
Armele ?i fiarele se înmuiau înaintea sa, prin puterea lui Dumnezeu
fiind ferit de orice atingere. V?zând c? în nici un chip nu-l pot
pedepsi, împ?ratul a poruncit s? fie decapitat. Dar la locul execu?iei,
pe când c?l?ul a ridicat sabia, aceasta s-a topit precum ceara în para
focului. Din nou, cre?tinul nu a pierit, ?i mai mul?i solda?i l-au
urmat pentru minunile sale. Când ?i-a în?l?at o ultim? rug?ciune, din
ceruri a primit r?spuns: „Slujitor credincios, dorin?a ta va fi acum
îndeplinit?, por?ile cerului î?i sunt deschise, cununa ta e preg?tit?.
Tu vei fi de acum înainte ad?post dezn?d?jdui?ilor, ajutor celor
încerca?i, doctor bolnavilor ?i teroare demonilor, de aceea numele t?u
nu va mai fi Pantoleon, ci Pantelimon“, care se tâlcuie?te
„preamilostiv“. ?i întinzându-?i grumazul pe t?ietor, ?i-a primit
mucenicescul sfâr?it, la 27 iulie 303, iar solda?ii i-au încredin?at cu
evlavie moa?tele pentru a fi îngropate, pe proprietatea lui Arnantios
Scolasticul. Înc? de atunci a fost cinstit ca sfânt, p?rticele din
sfintele sale moa?te p?strându-se cu mare cinste în diferite l?ca?uri
de cult, iar numele s?u a devenit hram al multor biserici sau
a?ez?minte sociale.

Sursa: ziarullumina.ro

 

 


Niciun comentariu »

Niciun comentariu până acum.

Feed RSS pentru acest articol. TrackBack URI

Lasă un comentariu

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X