orthodoxnews

22 mai 2009

Catedrala patriarhala la ceas de sarbatoare

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 10:13 and
Catedrala
patriarhal? ?i-a s?rb?torit ieri, 21 mai 2009, de praznicul Sfin?ilor
Împ?ra?i Constantin ?i Elena, hramul. Slujba Sfintei Liturghii a fost
s?vâr?it? de Preafericitul P?rinte Patriarh Daniel , împreun? cu un
sobor de ierarhi, preo?i ?i diaconi. În cadrul Sfintei Liturghii, la
care au participat autorit??i locale ?i de stat, precum ?i sute de
credincio?i, Întâist?t?torul Bisericii noastre a oferit câtorva
personalit??i, care au contribuit la sus?inerea vie?ii ?i activit??ii
biserice?ti, Ordinul patriarhal „Sfin?ii Împ?ra?i Constantin ?i Elena“,
clasa I, aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

S?rb?toarea hramului Catedralei patriarhale a început miercuri seara,
cu slujba Vecerniei ?i a Litiei, s?vâr?it? de Preasfin?itul Ambrozie,
Episcopul Giurgiului, iar în diminea?a zilei de ieri au fost scoase în
procesiune moa?tele Sfin?ilor Împ?ra?i Constantin ?i Elena ?i ale
Sfântului Dimitrie cel Nou, care au fost a?ezate sub baldachinul din
vecin?tatea Catedralei patriarhale, unde au r?mas pe parcursul întregii
zile.

Ieri, slujba Sfintei Liturghii a fost s?vâr?it? de Preafericitul
P?rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreun? cu
Preasfin?itul Episcop Casian al Dun?rii de Jos, Preasfin?itul Ambrozie,
Episcopul Giurgiului, Preasfin?i?ii Vincen?iu Ploie?teanu ?i Ciprian
Câmpineanul, Episcopi-Vicari Patriarhali, Preasfin?itul Varsanufie
Prahoveanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucure?tilor, precum ?i
numero?i preo?i ?i diaconi.

La hramul de ieri au participat ?i câteva sute de credincio?i care au
urcat ?i de aceast? dat? „Colina Bucuriei“, pentru a participa la
s?rb?toarea Catedralei, în care ei intr? ?i se închin? cu mult? evlavie
în fiecare zi. S?rb?toarea Catedralei este ?i s?rb?toarea lor, a
credincio?ilor care vin aici cu credin?? ?i cu dragoste pentru a se
închina moa?telor sfin?ilor ocrotitori ?i pentru a primi binecuvânt?ri
arhiere?ti. „Am venit la acest ceas de s?rb?toare pentru c? bucuria
acestei biserici este ?i bucuria mea ?i a familiei mele. Rug?ciunile
rostite în acest monument de spiritualitate ?i de istorie mi-au adus
multe bucurii ?i împliniri, mie ?i familiei mele. Buna rânduial? ?i
solemnitatea slujbelor de aici ne adun? pe noi, credincio?ii, în jurul
altarului Catedralei noastre“, ne-a declarat doamna Mioara Stancu.

Dup? Sfânta Evanghelie, Întâist?t?torul Bisericii noastre a ?inut un
cuvânt de înv???tur? în care a eviden?iat faptul c? Apostolul ?i
Evanghelia ce s-au citit ieri la Sfânta ?i dumnezeiasca Liturghie sunt
pline de semnifica?ii duhovnice?ti ?i au o leg?tur? deosebit? cu
praznicul Sfin?ilor Împ?ra?i Constantin ?i Elena. În cuvântul s?u,
Preafericirea Sa a ar?tat c? s?rb?toarea hramului este un prilej
deosebit de a mul?umi lui Dumnezeu pentru binefacerile rev?rsate asupra
Catedralei patriarhale, care are drept prim hram aceast? s?rb?toare a
Sfin?ilor Împ?ra?i Constantin ?i Elena.

Istoricul Catedralei patriarhale a fost evocat pe scurt pe Patriarhul
României: „Biserica aceasta, construit? de domnitorul ??rii Române?ti,
Constantin ?erban Basarab, nu a fost terminat? de el, pentru c? s-a
retras din scaun, ?i a fost terminat? de domnitorul Mihnea al III-lea
Voievod, care, în 1658, a purces la sfin?irea acestei biserici, care
înc? nu era pictat?. Sfin?irea s-a f?cut de c?tre patriarhul Macarie al
Antiohiei ?i al Întregului Orient, împreun? cu mitropolitul ?tefan al
??rii Române?ti ?i cu episcopii de Râmnic ?i Buz?u“, a spus PF Daniel.

În continuare, P?rintele Patriarh a men?ionat c?, „din 1668 pân? în
1925, ea a fost Catedral? mitropolitan? a ??rii Române?ti, iar din anul
1925, a devenit Catedral? patriarhal? cu titlu provizoriu. Catedrala
aceasta are o bog??ie de frumuse?e artistic?. A cunoscut, în decursul
istoriei, mai multe etape de consolidare , de restaurare, de
înfrumuse?are, astfel încât ceea ce vedem ast?zi este rodul evlaviei,
grijii multor mitropoli?i ?i domnitori, care au ajutat aceast? biseric?
devenit? simbol al spiritualit??ii ortodoxe române?ti“.

Pictura actualei Catedrale patriarhale a fost cur??at? anul trecut ?i,
împreun? cu aceast? înnoire, s-a consolidat biserica în exterior ?i a
fost împodobit? ?i înnoit?. „Catedrala pe care o vedem ast?zi este ca o
mireas?, ca o bijuterie a evlaviei spiritualit??ii ?i gustului artistic
ortodox românesc, care îmbin? frumuse?ea spiritual? cu frumuse?ea
artistic?. Este o catedral? a echilibrului, a armoniei, a smereniei ?i
a speran?ei, în acela?i timp. Este ca o f?clie de Înviere pe dealul
acesta al Mitropoliei, numit ?i Colina Sfin?ilor Împ?ra?i Constantin ?i
Elena“.

În continuarea cuvântului, Preafericitul P?rinte Patriarh Daniel a
ar?tat c? Sfin?ii Împ?ra?i Constantin ?i Elena sunt, pentru întreaga
cre?tin?tate, apostoli, misionari. „Constantin cel Mare a fost chemat
de Dumnezeu mai întâi s? d?ruiasc? libertate cre?tinilor, dar edictul
s?u de toleran?? nu este doar un act de libertate care duce la
indiferen?? în alegerea valorilor religioase, ci, deodat? cu acest
edict de libertate pentru to?i cet??enii din imperiu, el a început s?
arate, treptat, un interes ?i o pre?uire deosebit? pentru cre?tinism.
Bisericile care au fost confiscate de c?tre împ?ra?ii p?gâni,
persecutori, precum ?i averile bisericilor au fost acum înapoiate
cre?tinilor care au fost persecuta?i. În func?ii importante din
imperiu, Împ?ratul Constantin a numit cre?tini, pentru c? erau
cinsti?i, smeri?i, evlavio?i, harnici ?i darnici.“

Preafericirea Sa a eviden?iat c? ace?ti mari Sfin?i ?i Împ?ra?i au avut
un respect deosebit fa?? de episcopi ?i preo?i ?i au construit foarte
multe biserici, având, astfel, „o deosebit? pild? de credin??
puternic?, de evlavie lucr?toare prin fapte bune, prin ace?ti Sfin?i
Împ?ra?i“. De asemenea, Patriarhul României a subliniat c? aceast?
voca?ie ctitoriceasc? a Sfin?ilor Împ?ra?i trebuie asumat? de c?tre noi
to?i, credincio?ii ortodoc?i, care trebuie s? p?str?m, s? îmbog??im ?i
s? transmitem mo?tenirea spiritual? de la Sfin?ii Împ?ra?i Constantin
?i Elena ?i s?-i avem pild? de buni cre?tini, ctitori de biserici,
ap?r?tori ai familiei cre?tine, mai ales ast?zi, când familia cre?tin?
este foarte mult lovit? de tot felul de curente ?i de atitudini care
clatin? cea mai important? institu?ie a lumii ?i mai ales a poporului
nostru, Familia“.

Cu prilejul hramului de ieri, în cadrul Sfintei Liturghii, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române a s?vâr?it hirotonia întru diacon a tân?rului
teolog Ioan Grigore, ?ef serviciu distribu?ie la „Ziarul Lumina“ al
Patriarhiei Române.

La finalul Sfintei Liturghii, Preafericitul P?rinte Daniel, cu ocazia
praznicului hramului Catedralei patriarhale, a oferit câtorva
personalit??i, care au contribuit la consolidarea, restaurarea ?i
împodobirea Catedralei, precum ?i la sus?inerea vie?ii ?i activit??ii
biserice?ti, Ordinul patriarhal „Sfin?ii Împ?ra?i Constantin ?i Elena“,
clasa I, aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Pentru activitatea remarcabil? în ap?rarea valorilor cre?tine, în
slujirea bisericilor lui Hristos ?i a comunit??ii umane, au primit
aceast? distinc?ie domnul Constantin Mugur Is?rescu, guvernatorul
B?ncii Na?ionale a României, domnul Sorin Oprescu, primarul general al
Capitalei, primarii celor ?ase sectoare din Capital? ?i domnul C?t?lin
Alexandru Barbu, director al B?ncii Na?ionale a României.

La acest moment festiv, domnul Nicolae On?anu, primarul sectorului 2 al
Capitalei, ?i-a exprimat bucuria pentru noul ordin patriarhal primit:
„Acordarea acestei distinc?ii este o mare onoare, o mare cinste care mi
s-a f?cut. Sunt emo?ionat de primirea acestei distinc?ii ?i trebuie s?
spun c?, în acela?i timp, este o încurajare a faptelor bune pe care
avem datoria ?i obliga?ia moral? s? le facem în continuare, a?a cum ne
îndeamn? credin?a noastr? cre?tin-ortodox?“.

Sursa: ziarullumina.ro

 


Niciun comentariu »

Niciun comentariu până acum.

Feed RSS pentru acest articol. TrackBack URI

Lasă un comentariu

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X