orthodoxnews

29 aprilie 2009

Moartea mucenicească a trei fraţi din Capadocia şi a bunicii lor

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 21:58 and tagged

În perioada persecu?iilor, pu?ini cre?tini aveau
curajul de a-L m?rturisi pe Hristos în fa?a autorit??ilor, care îi
amenin?au cu moartea. Nu era orice fel de curaj, ci unul cu un
fundament profund biblic. Con?tien?i c? nu trebuie s? se lepede de
Hristos în aceast? via??, pentru ca nici Hristos s? nu Se lepede de ei
în fa?a Tat?lui, Sfin?ii Elevsip, Melevsip, Spevsip ?i bunica lor,
Sfânta Neonila, au îndurat moartea muceniceasc? în timpul împ?ratului
Marcus Aurelius. Mai presus de acest curaj st? zelul lor cre?tinesc de
a nu accepta slujirea idolilor p?gâni ?i înlocuirea, în acest fel, a
Creatorului cu creatul.

Sfin?ii Elevsip ?i Melevsip ?i Spevsip s-au n?scut în ?inutul
Capadociei, în provincia Nev?ehir din Turcia de ast?zi. Nu cunoa?tem
nici locul, nici data na?terii ?i nici momentul în care fra?ii triple?i
au devenit cre?tini, dar ?tim cu siguran?? c? au suferit moartea
muceniceasc? în timpul domniei împ?ratului Marcus Aurelius (161-180 d.
Hr.). Sfânta Neonila, pe care Biserica o cinste?te tot ast?zi, era
bunica lor. Aceasta era cre?tin?, iar la sfaturile ei ?i ale preotului
locului, cei trei tineri s-au botezat, începând s? duc? o via?? plin?
de zel cre?tinesc. De fapt, acest lucru le-a atras sfâr?itul ?i moartea
muceniceasc?.

Nu v? este îng?duit s? exista?i

Perioada de persecu?ie a cre?tinilor din vremea împ?ratului Marcus
Aurelius a fost jalonat? de legea de excep?ie atribuit? lui Nero: Non
licet esse vos (Nu v? este îng?duit s? tr?i?i). De?i un împ?rat de un
înalt caracter, filosof de forma?ie stoic?, filosofie care i-a
conturat, de altfel, întreaga concep?ie religioas?, Marcus Aurelius a
pornit persecu?ia împotriva cre?tinilor fiind foarte mult influen?at de
retorii ?i scriitorii p?gâni ca Fronton ?i Cels. La aceste „sfaturi“,
s-au ad?ugat ?i diferite cauze întâmpl?toare, care au contribuit la
agita?ia mul?imii: inunda?ii, epidemii, r?zboaie, toate puse pe seama
cre?tinilor.

În aceast? perioad? în care toat? lumea privea la cre?tini ca la cei
care aduc toat? suferin?a pe p?mânt, cei trei tineri, plini de credin?a
în Hristos, au distrus to?i idolii din vecin?tatea locului în care
locuiau. Adu?i în fa?a scaunului de judecat?, cei trei ?i-au m?rturisit
fapta ?i au recunoscut ?i credin?a lor în Hristos. Astfel, au fost
condu?i la închisoare ?i li s-a poruncit s? se lepede de credin?a lor
pentru a nu fi omorâ?i. În acela?i timp, judec?torul i-a spus bunicii
lor, Neonila, s? mearg? la temni?? pentru a-i convinge pe nepo?ii ei s?
se lepede de credin?a cre?tin?.

„De puterile lume?ti nu v? înfrico?a?i“

Neonila a ascultat de judec?tor ?i mers în temni??, dar nu pentru a-i
convinge pe nepo?ii ei s? se lepede de Hristos, ci pentru a-i înt?ri ?i
mai mult în credin??. Se pare c? judec?torul i-a comunicat Neonilei ?i
ce pedeaps? vor suferi cei trei tineri dac? vor persista în a sluji lui
Hristos: spânzurare ?i apoi ardere în foc. Plin? de iubirea de Dumnezeu
?i având mare n?dejde la El, b?trâna Neonila va spune nepo?ilor ei: „De
puterile lume?ti nu v? înfrico?a?i, chiar dac? v? vor arde de vii.
Strâns v? ?ine?i de St?pânul cel luminos Hristos ?i de Evanghelia Lui.
C?ci El vou? v-a g?tit împ?r??ie ve?nic?, bucurie ?i lumin?“.

Aceste cuvinte i-au înt?rit ?i mai mult pe cei trei care, chema?i fiind
din nou de judec?tor, au m?rturisit cu o ?i mai mare ardoare pe
Hristos. La auzul acestei m?rturisiri, judec?torul i-a condamnat pe cei
trei la moarte, aceasta constând în spânzurarea de copaci, biciuirea,
apoi aruncarea în foc.

Sfântul Nicolae Velimirovici, în „Proloagele de la Ohrida“, spune c?
cei trei fra?i ar fi suferit moarte muceniceasc? în Fran?a. Nu sunt
date despre cum au ajuns ace?ti trei tineri ?i bunica lor pe teritoriul
Fran?ei, dar ?tim c? cele mai crunte persecu?ii sub Marcus Aurelius au
fost în Galia.

De asemenea, istoria nu ne-a p?strat nici data aproximativ? a
momentului în care au suferit martiriul, dar putem presupune c? pân? în
174-175. Ne baz?m, când spunem acest lucru, pe edictul de toleran?? dat
în anul 174 de Marcus Aurelius, în urma victoriei romanilor împotriva
popula?iei quazilor ?i marcomanilor, în Germania. Cauza acestui edict
ar fi fost solda?ii cre?tini care, prin rug?ciunile lor într-o vreme de
secet?, au salvat vie?ile celorlal?i solda?i. Astfel, „Dumnezeul
cre?tinilor“, dup? cum spuneau contemporanii, a adus o ploaie rece în
zona armatei romanilor ?i grindin? în zona adversarilor. Toate aceste
evenimente ne sunt relatate de Sfântul Iustin Martirul ?i Filosoful în
prima carte a Apologiei sale.

Iovila este atras? de m?rturia tinerilor

Bunica celor trei tineri a fost închis? ?i condamnat? la moarte prin
t?ierea capului. Aceasta întrucât nu ascultase ordinul judec?torului,
ba mai mult, i-a încurajat ?i le-a înt?rit credin?a celor trei
condamna?i în Hristos.

În timp ce tinerii erau chinui?i, dar rezistau acestor torturi care
le-au adus, în final, moartea, o femeie din popor, pe nume Iovila,
profund impresionat? de curajul, credin?a, dar mai ales de m?rturia vie
a experien?ei lui Hristos, de care d?deau dovad? ace?ti trei mucenici,
a strigat cu voce tare: „?i eu sunt cre?tin?!“. La auzul acelor
cuvinte, solda?ii au legat-o ?i pe aceasta. Astfel, împreun? cu
Neonila, Iovila a suferit mucenicia prin t?ierea capului, fiind
botezat? cu botezul sângelui.

Biserica Ortodox? îi serbeaz? pe cei trei mucenici ?i pe bunica lor la data de 6 ianuarie.
 
Sursa: Ziarul Lumina

 


Niciun comentariu »

Niciun comentariu până acum.

Feed RSS pentru acest articol. TrackBack URI

Lasă un comentariu

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X