orthodoxnews

29 aprilie 2009

Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel adresat cu ocazia Zilei Naţionale a Veteranilor de Război, 29 aprilie 2009

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 15:42 and
VETERANII DE R?ZBOI – M?RTURIA IUBIRII DE ?AR?

HRISTOS A ÎNVIAT !

„Lupta cea bun? am luptat,c?l?toria am s?vâr?it,credin?a am p?zit”
(II Timotei 4,7)

Stima?i veterani de r?zboi,

Purtând în noi bucuria ?i bog??ia rev?rs?rii de lumin? a Învierii
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ne împ?rt??im de bog??ia iubirii
milostive a lui Dumnezeu ?i a slavei cere?ti d?ruite nou?, oamenilor,
în Iisus Hristos, ca noi s? fim p?rta?i ai vie?ii ?i bucuriei ve?nice a
Preasfintei Treimi.

De aceast? bog??ie a prezen?ei lui Hristos s-au împ?rt??it ?i cei care
au sim?it cel mai mult ajutorul lui Hristos Cel Înviat în vreme de
încercare, adic? martirii sau mucenicii, eroii, veteranii, dar ?i to?i
credincio?ii care lupt? pentru adev?r ?i dreptate, pentru libertate ?i
unitate sau se ostenesc pentru a ajuta pe semenii lor în mod sincer ?i
dezinteresat.

Puterea de a îndura istoria, atunci când nu o po?i schimba, echivaleaz?
cu o în?elepciune ?i cu o for?? de supravie?uire în fa?a pericolului
autodistrugerii sau a sinuciderii f?r? rost. Poporul român a rezistat
pe acest p?mânt pentru c? a avut în?elepciune, putere de jertf? ?i de
r?bdare atunci când nu putea s? biruie cu armele. Prin aceast?
în?eleapt? îndurare cu speran?? a supravie?uit el migratorilor
n?valnici, imperiali?tilor lacomi ?i dictaturilor distructive, umplând
istoria cu Crucile de pe mormintele eroilor jertfelnici ?i de pe
bisericile în?l?ate ca pe f?clii de înviere ?i speran??.

De aceea, cultul eroilor, adic? pomenirea din neam în neam sau din
genera?ie în genera?ie a celor jertfi?i pentru ap?rarea credin?ei ?i a
patriei, este o adev?rat? cultur? a sufletului românesc care simte c?
iubirea e mai tare decât moartea.

Cronicile ?i Letopise?ele care consemneaz? jertfa acestui popor sunt
admirabil rezumate în textul inscrip?iei de pe Arcul de Triumf din
capitala României: „Dup? secole de suferin?e, cre?tine?te îndurate, ?i
dup? lupte grele pentru p?strarea fiin?ei na?ionale, dup? ap?rarea
plin? de sacrificii a civiliza?iei umane, se îndeplini dreptatea ?i
pentru poporul român…”. A?adar, eliberarea noastr? a fost tr?it? tot
ca experien?? a puterii sau a luminii lui Hristos Cel Înviat, cuvintele
imnului de biruin?? a iubirii jertfelnice peste timp, „Hristos a
Înviat”, fiind înscrise, ca pav?z?, pe frontispiciul Mausoleului de la
M?r??e?ti.

Mul?imea eroilor ?i martirilor pe care cu smerenie îi pomenim
permanent, demonstreaz? c? poporul nostru a interiorizat taina Crucii
?i a Învierii ?i a tr?it istoria ca pe o Cruce ?i o Înviere, suferin??
?i speran??, întristare ?i bucurie, plinind cuvintele Sfântului Apostol
Pavel: „lupta cea bun? m-am luptat, (…) credin?a am p?zit. De acum mi
s-a g?tit cununa drept??ii” (II Timotei 4, 7). Taina Crucii care se
înal?? în slava Învierii este înscris? pe Stema României, ca simbol al
istoriei noastre, semn de mare statornicie, continuitate ?i unitate în
cuget ?i sim?iri de-a lungul genera?iilor ?i program spiritual
permanent.

Se cuvine, a?adar, s? adres?m cuvânt de recuno?tin?? ?i mul?umire
pentru to?i cei care ?i-au d?ruit via?a lor în trecut pentru existen?a
noastr? de ast?zi ?i, prin urmare, cu to?ii suntem datori s?-i cinstim
cu respect ?i s? pomenim jertfa ?i lupta lor, dac? vrem s? ne
redescoperim pe noi în?ine ca neam de voievozi cre?tini ?i eroi
martiri.

În încheiere, rug?m pe Hristos Cel Înviat s? reverse harul S?u, al
luminii ?i vie?ii ve?nice, peste eroii neamului românesc, d?ruindu-le
lor odihn? sfânt? întru n?dejdea Învierii, iar Dumneavoastr?, stima?i
veterani de r?zboi, celor ce ne sunte?i pild? de curaj ?i jertfelnicie,
s? v? d?ruiasc? s?n?tate, pace ?i bucurie, înv??ându-ne s? ne iubim
poporul ?i patria, s? ne rug?m ?i s? lucr?m pentru pace între oameni,
spre slava lui Dumnezeu ?i mântuirea oamenilor.

† D A N I E L

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE


Niciun comentariu »

Niciun comentariu până acum.

Feed RSS pentru acest articol. TrackBack URI

Lasă un comentariu

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X