orthodoxnews

26 februarie 2009

Sfântul Sinod solicită alternativă la paşapoartele biometrice

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 13:59 and
În ?edin?a de lucru din ziua de miercuri, 25 februarie 2009, Sfântul
sinod a adoptat, în unanimitate, hot?rârea nr. 638/2009 în leg?tur? cu
problema noilor pa?apoarte electronice care includ date biometrice :
1. Ia act de scrisoarea nr. 638 din 28 ianuarie 2009 a Preafericitului
P?rinte patriarh Daniel adresat? Ministerului Administra?iei ?i
Internelor prin care se solicit? o serie de preciz?ri în leg?tur? cu
noile pa?apoarte electronice care includ date biometrice . (vezi anexa
1).
De asemenea, ia act de l?muririle aduse prin adresa nr.3622071 din 5
februarie 2009 a Ministerului Administra?iei ?i Internelor – Direc?ia
General? de Pa?apoarte (vezi anexa 2) din care rezult? dou? asigur?ri
importante:
a. A avea un pa?aport este un drept ?i nu o obliga?ie, pa?aportul fiind
un document eliberat la cerere pentru cei ce doresc s? c?l?toreasc? în
afara spa?iului Uniunii Europene. Astfel, se deduce c? cei care invoc?
obiec?ii de con?tiin?? sau motive religioase au libertatea s? nu
solicite acest nou tip de pa?aport;
b. Fiecare cet??ean are dreptul de a cunoa?te în mod direct con?inutul
datelor personale incluse în noul pa?aport electronic care include date
biometrice.
2. Constat? c? îns??i opinia Comisiei Europene exprimat?, la 16 martie
2005, prin Grupul European pentru etica în ?tiin?? ?i noile tehnologii
este împotriva implant?rii în corpul uman a cip-ului electronic:
„utilizarea pentru scopuri nemedicale a implanturilor de informare ?i
comunicare constituie o poten?ial? amenin?are la demnitatea uman? ?i
societatea democratic?” (pct. 6.4), iar „implanturile destinate
supravegherii … ar putea fi folosite de c?tre autorit??ile statale,
indivizi sau grupuri pentru a cre?te puterea lor asupra altora” (pct.
6.4.4).
3. Întrucât unele persoane au reticen?e fa?? de pa?apoartele
biometrice, se va interveni pe lâng? institu?iile Statului Român
(Pre?edin?ie, Parlament, Guvern) cu solicitarea de a se adopta m?surile
necesare pentru modificarea ?i completarea legisla?iei în vigoare prin
extinderea prevederilor referitoare la cazuri de urgen?? (pa?aport
temporar) ?i la cazuri când, din motive de con?tiin?? sau religioase,
persoana nu dore?te pa?aport electronic care include date biometrice.
4. În viitor, orice ini?iativ? de interes general bisericesc, care
provine dintr-o eparhie, trebuie, mai întâi, analizat? ?i dezb?tut? la
nivelul centrului eparhial ?i al sinodului mitropolitan, iar apoi s?
fie înaintat? Sfântului Sinod, spre dezbatere ?i hot?râre.
5. V?zând tulburarea provocat? de opiniile confuze ?i contradictorii cu
privire la noile pa?apoarte biometrice, Sfântul Sinod îndeamn? clerul,
monahii ?i credincio?ii s? r?mân? statornici în credin?a în Mântuitorul
Iisus Hristos, Biruitorul iadului ?i al mor?ii, s? sporeasc? în
rug?ciune ?i fapte bune, vie?uind cre?tine?te în familie, mân? stire ?i
societate, f?r? a r?spândi panic? ?i îngrijorare prin preocupare
excesiv? pentru lucruri trec?toare. Astfel, Dumnezeu ne va lumina, ne
va ap?ra de tot r?ul ?i ne va ajuta s? s?vâr?im binele.

Biroul de Pres? al Patriarhiei Române


Niciun comentariu »

Niciun comentariu până acum.

Feed RSS pentru acest articol. TrackBack URI

Lasă un comentariu

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X