orthodoxnews

30 ianuarie 2009

Ierarhii prieteni care au slujit împreună Treimii

Filed under: Religie — orthodoxnews @ 22:35 and

Ast?zi, întreaga Ortodoxie cinste?te pe cei trei
prieteni, colegi de studii ?i mari dasc?li, Sfin?ii Trei Ierarhi :
Vasile cel Mare, Grigorie Teologul ?i Ioan Gur? de Aur. Despre via?a ?i
înv???turile lor sfinte ?i despre importan?a teologiei acestor trei
vârfuri ale Bisericii Ortodoxe, care au uimit cu în?l?imea min?ii ?i
tr?irii lor duhovnice?ti întreaga cre?tin?tate, ne-a vorbit p?rintele
profesor dr. acad. Dumitru Popescu.

Pentru c? ne afl?m în anul dedicat Sfântului Vasile cel Mare, v?
rug?m la început s? eviden?ia?i atât înclina?iile sale practice, cât ?i
importan?a operei sale teologice.

Sfântul Vasile cel Mare a desf??urat o întreit? oper? cre?tin?. Mai
întâi una teologic?, apoi este cunoscut ?i pentru opera sa liturgic?,
pentru c? ne-a l?sat în biseric? o Sfânt? Liturghie care se serbeaz? de
10 ori pe an, în anumite perioade ?i, în al treilea rând, a r?mas în
istoria Bisericii r?s?ritene ?i a Bisericii universale ca un om care a
pus la inim? pe cei nevoia?i ?i nec?ji?i ?i a f?cut tot posibilul ca
s?-i ajute ?i s? împu?ineze suferin?a lor.

„Toat? teologia Sfântului Vasile este întemeiat? biblic“

Din punct de vedere teologic, Sfântul Vasile cel Mare, ca de altfel ?i
ceilal?i sfin?i pe care-i pr?znuim ast?zi, a fost un ilustru teolog. A
cunoscut foarte bine filosofia ?i cultura timpului ?i ?i-a însu?it
temeinic Sfânta Scriptur?. Dac? citim opera Sfântului Vasile cel Mare,
vedem c? la orice afirma?ie face trimitere la texte biblice, pe care-?i
întemeiaz? afirma?iile. Toat? teologia Sfântului Vasile este întemeiat?
biblic ?i de aceea a r?mas tot timpul credincios Cuvântului revelat,
adus de Mântuitorul Iisus Hristos. Ceea ce este foarte important la
to?i p?rin?ii ?i la Sfântul Vasile cel Mare este faptul c?, în vremea
lor, exista tendin?a de a di-socia natura divin? de persoanele
trinitare. Arie, de exemplu, considera c? Hristos este om în timp ce
Tat?l este Dumnezeu. Astfel s-a introdus o pr?pastie netrecut? între
Fiul ?i Tat?l. Sfântul Vasile cel Mare, ca ?i Sfântul Ioan Gur? de Aur,
a luptat ca s? corecteze aceste erori prin care se f?cea abstrac?ie de
dumnezeire ?i de divinitatea Mântuitorului Hristos, cât ?i erorile lui
Macedonie, alt eretic al vremii, care spunea c? în Sfânta Treime este o
singur? persoan? care se manifest? în trei chipuri diferite.

Prin teologia sa, Sfântul Vasile cel Mare a ar?tat c? nu se poate face
deosebire ?i separa?ie între natura divin? ?i ipostazele trinitare,
fiindc? natura divin? nu este o realitate omogen?, închis? în ea, care
s? r?mân? exterioar? ipostazelor divine. De aceea Sfântul Vasile cel
Mare, dar ?i ceilal?i sfin?i pr?znui?i ast?zi au v?zut Sfânta Treime ca
fiin?? de comuniune în care Divinitatea, Una, se întâlne?te cu treimea
persoanelor. Prin opera sa, Sfântul Vasile ?i împreun? cu el to?i Trei
Ierarhii au ar?tat c? nu po?i vorbi de Dumnezeu atâta vreme cât nu ?ii
seama de specificul gândirii biblice, care Îl prezint? pe Dumnezeu nu
ca pe ni?te persoane care r?mân un lâng? alta, ci ca persoane care se
poart? una într-alta. De la Sfântul Vasile cel Mare ne-a r?mas aceast?
idee a intersubiectivit??ii divine, c? persoanele divine se poart?
între ele, reciproc, într-o iubire ce dep??e?te orice cuvânt omenesc.

„Mai întâi trebuie s? tr?ie?ti pe Dumnezeu ?i dup? aceea s? vorbe?ti despre El“

Toat? aceast? oper? a fost continuat? ?i aprofundat? spiritual de
Sfântul Vasile cel Mare în opera sa liturgic?. Sfântul Vasile cel Mare
nu a f?cut teologie f?r? spiritualitate ?i spiritualitate f?r?
teologie. Teologia are, de multe ori, menirea s? fie un comentariu la
via?a ?i tr?irea spiritual?. Ace?ti Sfin?i au în?eles c? mai întâi
trebuie s? tr?ie?ti pe Dumnezeu ?i dup? aceea s? vorbe?ti despre El. Ei
au legat foarte mult ?coala ?i înv???tura de Biseric?, iar ceea ce se
preda la ?coal? purtau cu ei ?i experimentau în biseric?. Prin
experien?? practic? aveau parte de experien?a întâlnirii cu Dumnezeu,
iar prin teologie d?deau expresie pe în?elesul tuturor de aceast?
experien?? inefabil?.

Sfântul Vasile îmbr??i?a lepro?ii

Cât prive?te dimensiunea social? a activit??ii Sfântului Vasile cel
Mare, aceasta a fost extraordinar? pentru c?, mai mult ca oricare
altcineva, acest mare ierarh a pus foarte mult? inim? în ajutorarea
celor n?p?stui?i, nec?ji?i ai vremii. Fie c? erau nevoia?i, copii
orfani sau fete care r?t?ceau pe c?r?rile pierz?rii, pe to?i i-a purtat
în inima ?i în gândul s?u ?i, mai mult decât atât, a r?mas vestit
pentru faptul c? avea curajul s? mearg? în mijlocul lepro?ilor pentru
a-i îmbr??i?a ?i s?ruta. Pentru lumea de ast?zi este foarte important
faptul c? Sfântul Vasile cel Mare a pus accentul nu numai pe ac?iuni
exterioare, pentru c? dac? ac?iunile de ajutor se fac f?r? o motiva?ie
spiritual? interioar?, exist? riscul s? confund?m cre?tinismul cu orice
societate de ajutorare. Sfântul Vasile cel Mare a venit în ajutorul
oamenilor pentru c? a tr?it ?i a sim?it în sufletul s?u prezen?a lui
Dumnezeu ?i aceast? prezen?? i-a dat capacitatea extraordinar? de a
sorbi energia de care a avut nevoie pentru a face o oper? misionar? ?i
caritabil? f?r? de seam?. Sfântul Vasile cel Mare a dovedit, prin
întreaga sa oper?, c? a p?strat peste veacuri spiritul pe care l-au
mo?tenit de la Apostoli, de a-?i da toat? via?a lui Hristos, a?a dup?
cum Hristos ?i-a dat via?a pentru ei ?i pentru noi to?i.

„Opera Sfântului Grigorie a exercitat o influen?? decisiv? asupra multor genera?ii de gânditori cre?tini“

Activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz a reu?it s? reînvie
cetatea Constantinopolului dup? 40 de ani de arianism, mai ales prin
cuvânt?rile sale teologice. Ce calit??i ale Sfântului Grigorie crede?i
c? au fost determinante în întreg acest proces?

Sfântul Grigorie Teologul a avut un talent oratoric extraordinar,
pentru c? dac? citim scrisorile lui r?mânem profund impresiona?i de
cuvintele de laud? pe care le înal?? Sfintei Treimi. Are imne de laud?
la adresa Sfintei Treimi care sunt o adev?rat? delectare sufleteasc?
care mângâie pe orice cititor. A avut un talent oratoric excep?ional,
dar, de asemenea, a tr?it pân? în adâncul sufletului via?a în Hristos.
Aceast? prezen?? a lui Hristos în via?a ?i în sufletul lui i-a dat
capacitatea ?i puterea s? fac? o oper? teologic? cu totul remarcabil?,
care a exercitat o influen?? decisiv? asupra multor genera?ii de
gânditori cre?tini.

Ioan Gur? de Aur, ambasador al s?racilor

Al treilea mare s?rb?torit de ast?zi este Sfântul Ioan Gur? de Aur,
cel mai mare predicator cre?tin. Vorbi?i-ne despre importan?a operei
sale teologice.

Sfântul Ioan Gur? de Aur are un rol extraordinar în teologia ortodox?
nu numai prin cuvânt?rile sale ?i prin opera sa omiletic?, exegetic?,
ci mai ales prin Sfânta ?i dumnezeiasca Liturghie pe care o s?vâr?im în
fiecare duminic?, care, de?i au trecut vremurile, r?mâne de mare
actualitate pân? ast?zi, fiindc? are o dimensiune spiritual? cu totul
remarcabil? care-?i d? posibilitatea s? sim?i fiorul prezen?ei lui
Dumnezeu în inima ?i în sufletul t?u. Sfântul Ioan Gur? de Aur a fost
?i un ambasador al s?racilor, care a ajuns pân? acolo încât a vândut
tot ceea ce era de pre? în palatul lui patriarhal ?i a împ?r?it celor
s?raci. Mul?i l-au considerat exagerat, dar în realitate el a fost
însufle?it de dragoste. A murit în condi?ii tragice, în exil, dup? cum
bine ?tim, pentru c? a intrat în conflict cu împ?ratul, din cauza
concep?iile lui profund cre?tine care difereau de interesele politice
ale împ?ra?ilor bizantini. A avut o t?rie extraordinar? de a r?mâne
consecvent în toate activit??ile sale, pentru c? a predicat pe Hristos,
a tr?it pe Hristos ?i a slujit pe Hristos cu un devotament rar întâlnit.

Cum au reu?it ace?ti mari ierarhi ai Bisericii s? îmbine instruc?ia lumii antice, p?gâne, cu înv???tura ortodox??

Sfin?ii Trei Ierarhi au aplicat principiul selec?iei prin care au ales
din tot ceea ce era valoros în opera antic? acele elemente care au fost
în concordan?? cu Revela?ia Divin? ?i pe acestea le-au aplicat pentru a
g?si mai u?or drumul c?tre mintea ?i inima oamenilor. Au ?tiut s?
aleag? grâul de neghin? ?i au ales din filosofia greac? anumi?i termeni
prin care au precizat înv???tura cre?tin?. Pentru ei, cultura a fost
mijlocul prin care au intrat în contact cu mentalitatea oamenilor din
acea vreme, pentru a-i atrage la Hristos. Dup? modelul lor, ?i noi,
ast?zi, în func?ie de noul context cultural în care tr?im, trebuie s?
select?m acele valori care ne dau posibiltatea s? ie?im în întâmpinarea
omului contemporan ?i s? ne deschidem inima ?i sufletul c?tre valorile
adev?rate ale cre?tinismului.

Deslu?i?i-ne câteva aspecte din tainele acestei sfinte apropieri a
celor trei teologi ?i, dup? modelul lor, vorbi?i-ne despre ceea ce
înseamn? prietenia în ziua de ast?zi.

Ace?ti mari ierarhi ai Bisericii au f?cut elogiul prieteniei pentru
faptul c? au fost cu adev?rat prietenii lui Dumnezeu. Au tr?it în
sufletul lor cu maxim? intensitate leg?tura lor cu Dumnezeu ?i astfel
au g?sit valorile de care aveau nevoie ca s? înfrâng? egoismul din
fiin?a lor ?i s? g?seasc? calea c?tre inima ?i sufletul din jurul lor.
Prietenia le-a dat posibilitatea de a face s? iradieze în jurul lor
lumina lui Hristos.

 Sursa media citata: Ziarul Lumina


Niciun comentariu »

Niciun comentariu până acum.

Feed RSS pentru acest articol. TrackBack URI

Lasă un comentariu

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X